Verkiezingen en medezeggenschap staan bol van speciale termen. Soms kun je door de bomen het bos niet meer zien. Hieronder vind je een lijst met de meest voorkomende begrippen. Mis je nog wat uitleg? Neem contact met ons op door te bellen, te mailen of via het contactformulier.

Algemeen

Geoormerkte zetel

Een bepaald aantal zetels is voorbestemd voor bepaalde groepen medewerkers, bedrijfsonderdelen, regio’s, etc.

Integraal kiezen

Bij integraal kiezen worden de leden gekozen door en uit alle kiesgerechtigde werknemers.

Kiesgroepen

In het reglement is vastgelegd dat bepaalde groepen werknemers of afdelingen, recht hebben op één of meer zetels. De namen van de kiesgroepen staan in het reglement vermeld, net als het aantal zetels dat voor iedere kiesgroep beschikbaar is. Zetels worden dan vervuld door en uit een bepaalde kiesgroep: stemgerechtigden behorende tot een kiesgroep stemmen op kandidaten die tot deze kiesgroep behoren.

Kiesstelsel

Bij een OR verkiezing zijn er 2 kiesstelsels te onderscheiden. Een lijstenstelsel en een personenstelsel. Welk kiesstelsel wordt gehanteerd is in het reglement bepaald. Het verschil zit ‘m in de wijze van stemmen en het bepalen van de uitslag.

Personenstelsel

Bij een personenstelsel staan alle kandidaten op één stembiljet en vallen ze niet onder een bepaalde lijst. De volgorde van de kandidaten wordt door de verkiezingscommissie bepaald of staat in het reglement beschreven. Dit is bijvoorbeeld alfabetisch op achternaam of random. De kiezer stemt op één of meerdere kandidaten, afhankelijk van wat er reglementair bepaald is. De uitslag is een rechte telling. De personen met de meeste stemmen worden verkozen.

Lijstenstelsel

Een lijstenstelsel is voornamelijk geschikt voor grote organisaties, waar medewerkers elkaar niet allemaal kennen. Dit stelsel wordt ook gehanteerd tijdens de Tweede Kamer verkiezingen. Vakbondslijsten en/of vrije lijsten met hierop kandidaten worden door de verkiezingscommissie zoals ingediend overgenomen op het stembiljet. De kiezer stemt hierbij op een lijst en kiest daarbinnen een kandidaat van zijn of haar voorkeur. Iedere kandidaat wordt voorafgegaan door zijn plaatsingsnummer op de lijst. De wijze waarop de uitslag dient te worden bepaald staat beschreven in het OR reglement van de organisatie en volgt de volgende stappen:  eerst wordt de kiesdeler uitgerekend, dan worden de zetels aan de lijsten toegekend, tenslotte worden binnen de lijsten de zetels aan de kandidaten toegekend.

Stemgerechtigden en verkiesbaren

De stemgerechtigden (ook wel kiesgerechtigden genoemd) zijn de mensen die volgens het reglement gerechtigd zijn te stemmen. In het reglement staat beschreven hoe lang deze mensen in dienst dienen te zijn om stemgerechtigd te zijn. De verkiesbaren zijn de personen die zich kandidaat mogen stellen. In het reglement staat beschreven hoelang men in dienst moet zijn om zich verkiesbaar te mogen stellen.

Actief en passief kiesrecht

Actief kiesrecht betekent dat je mag stemmen. Passief kiesrecht betekent dat je zowel mag stemmen als jezelf verkiesbaar stellen.

Machtigingen

Iemand kan een andere stemgerechtigde persoon machtigen een stem voor hem/haar uit te brengen. De eerste is de volmachtgever, de tweede de gevolmachtigde. In het reglement staat opgenomen of deze mogelijkheid aangeboden dient te worden en de precieze omschrijving van het machtigingsproces (het aantal mensen waarvoor iemand een stem mag uitbrengen –  over het algemeen tot 2 personen). Machtigingen dienen voorafgaand aan de verkiezing schriftelijk te worden aangevraagd bij de verkiezingscommissie.

Stembiljet

Kandidatenprofiel

Plek waar de kandidaat de nog zwevende kiezer over de streep kan trekken om op hem/haar te stemmen. Hier plaatst de kandidaat zijn/haar verkiezingsleus, motivatie en foto.

Kenmerken

Steekwoorden die in het kort iets zeggen over de kandidaat en op het kandidatenprofiel naast de foto getoond kunnen worden. Kenmerken zijn bijvoorbeeld: afdeling, locatie, in dienst sinds, vakbond etc.

Blanco stem

Een optie die binnen de verkiezingstool kan worden aangezet. Het uitbrengen van een blanco stem heeft een symbolische betekenis. Blanco stemmen worden niet meegeteld in de verkiezingsuitslag maar wel meegenomen bij het opkomstpercentage.

Modules Inkesta

Online Verkiezingstool

De Verkiezingstool is de basistool voor de verkiezingen van Inkesta. Dit is het WOR (Wet op de Ondernemingsraad)-proof verkiezingssysteem van waaruit de verkiezingen worden opgezet en uitgevoerd. Hieronder valt onder andere het klaarzetten van het digitale stembiljet, het uploaden van de lijst met stemgerechtigden, het aanmaken en klaarzetten van mailings en het ophalen van de resultaten van de verkiezing.

U kunt als zelfdoener aan de slag om de verkiezing op te zetten in ons systeem of u kunt de Verkiezingstool uitbreiden met het Waarborgpakket waarbij een projectmanager het opzetten van de verkiezing uit handen neemt.

Waarborgpakket

Breidt u de Verkiezingstool uit met het Waarborgpakket, dan krijgt u een projectmanager toegewezen die de verkiezing voor u in ons systeem gaat opzetten.


Aan de hand van een telefonische intake wordt er een draaiboek opgesteld waarin alle relevante actiepunten voor het opzetten en uitvoeren van de digitale verkiezing komen te staan. De projectmanager houdt de deadlines in de gaten en zorgt ervoor dat de digitale verkiezing op rolletjes verloopt. U hoeft zelf niet in onze Verkiezingstool te werken; de projectmanager doet dit voor u. Na afloop van de verkiezing wordt er een proces-verbaal opgesteld met hierin de het verloopt, de opkomst en de uitslag van de verkiezing.

Bounce-/Testpakket

Dit noemen we ook wel de aankondigings-e-mail. Door middel van het versturen van deze e-mail voorafgaand aan de stemming wordt gekeken of de e-mailadressen in de lijst met stemgerechtigden correct zijn en hoe de mailstroom verloopt. Daarnaast kunnen de stemgerechtigden door middel van een gepersonaliseerde link in deze e-mail alvast toegang krijgen tot de kandidatenprofielen om te bekijken wie zich kandidaat heeft gesteld.

KandidatenKompas

Het KandidatenKompas wordt gebruikt om de meningen van de kandidaten te polsen aan de hand van een aantal stellingen. Stemgerechtigden krijgen na het invullen van het KandidatenKompas te zien met welke kandidaat/lijst ze de meeste overeenstemming hebben.

Info-/Campagnewebsite

Deze WordPress website kan als extra communicatiemiddel worden ingezet. Hierop kan meer informatie over de verkiezing en de kandidaten worden gedeeld.

Digitale stemming

Met Inkesta’s software kunnen ook digitale stemmingen worden opgezet. Denk bijvoorbeeld een eens/oneens vragen of ja/nee vragen. Handig voor een online ledenvergadering of een korte peiling.

Enquête

Met Inkesta’s enquêtetool kunnen enquêtes, tevredenheidsonderzoeken, etc. worden uitgevoerd. Er kunnen eigen vragen aangeleverd worden waarbij ook verschillende routes voor het doorlopen van de enquête ingesteld kunnen worden.


Nieuwsgierig geworden?

Wij leren u graag kennen!

Persoonlijk contact vinden wij fijn, bijvoorbeeld via een Teams afspraak. Op kantoor heten we u uiteraard ook van harte welkom! Stuur ons een e-mail, dan plannen we een afspraak in.